popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beton zwykły zgodnie z PN-88/B-06250 jest to beton o gęstości powyżej 1.8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton zwykły zgodnie z PN-88/B-06250 produkowany jest w klasach: (Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną betonu na ściskanie B7.5, B10, B12.5, B15, B20, B25, B30, B35, B37, B40, B45, B50, oraz konsystencji K-1 ( wilgotna), K-2 (gęstoplastyczna), K-3 (plastyczna), K-4 (półciekła).
Beton zwykły zgodnie z PN-EN 206-1:2003 jest to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2600 kg/m3.

Norma PN-EN 206-1:2003 wprowadziła pojęcie betonu towarowego. Beton towarowy jest to beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę nie będącą wykonawcą.

Beton zwykły (beton towarowy) zgodnie z PN-EN 206-1:2003 produkowany jest w klasach:
(Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie dla próbek walcowych i sześciennych)

C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50,

oraz konsystencji (wg metody opadu stożka w mm):

S1 (od 10 do 40), S2 (od 50 do 90), S3 (od 100 do 150), S4 (od 160 do 210), S5 (powyżej 220).

Norma PN-EN 206-1 definiuje 18 klas ekspozycji betonu na działanie środowiska w czasie jego pracy w konstrukcji. Poszczególnym klasom ekspozycji przyporządkowane są wymagania technologiczne dotyczące składu mieszanki i warunków wykonania betonu.
Tak więc, zamawiający beton zgodnie z PN-EN 206-1 powinien dostarczyć Producentowi Specyfikację ( końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących wykonania lub składu betonu).

Orientacyjny dobór konsystencji mieszanki betonowej:

Konsystencja

Sposoby zagęszczenia mieszanki i warunki formowania betonu

Wilgotna

Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone

Gęstoplastyczna

Mieszanki wibrowane lub ubijane ręczne, przekroje proste rzadko zbrojone

Plastyczna

Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje proste normalnie zbrojone lub przekroje złożone rzadko zbrojone

Półciekła

Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje złożone gęsto zbrojone

Ciekła

Mieszanki ręcznie sztychowane

Bardzo ciekła

Mieszanki samozagęszczalne

Betony posadzkowe produkowane przez Telwolt-Beton charakteryzują się niskim skurczem podczas twardnienia a także odpornością na wydzielanie się wody (tzw. bleeding) podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Do jego produkcji używane są cementy CEM II oraz CEM III. Jako kruszywo wykorzystywane są pozbawione zanieczyszczeń obcych i nie reaktywne alkalicznie kruszywa naturalne. Beton posadzkowy produkowany jest na bazie superplastyfikatorów pozwalających na odpowiednie upłynnienie mieszanki oraz jednoczesną redukcję w/c.
Wykonanie posadzki może odbywać się przy zastosowaniu zbrojenia rozproszonego (stalowego i/lub polipropylenowego) dozowanego bezpośrednio na wytwórni.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest zwiększanie ciekłości mieszanki betonowej dodawaniem wody – powoduje to zwiększenie wartości wskaźnika w/c i pogorszenie właściwości betonu.

Konsystencję należy regulować wprowadzeniem domieszek uplastyczniających lub upłynniających.

Pielęgnacja świeżych betonów:
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 ºC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze +15 ºC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2022 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies