Unia Europejska

Zadzwoń: 795 504 397
Obserwuj nas na:

Beton zwykły zgodnie z PN-88/B-06250 jest to beton o gęstości powyżej 1.8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton zwykły zgodnie z PN-88/B-06250 produkowany jest w klasach: (Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną betonu na ściskanie B7.5, B10, B12.5, B15, B20, B25, B30, B35, B37, B40, B45, B50, oraz konsystencji K-1 ( wilgotna), K-2 (gęstoplastyczna), K-3 (plastyczna), K-4 (półciekła).
Beton zwykły zgodnie z PN-EN 206-1:2003 jest to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2600 kg/m3.

Norma PN-EN 206-1:2003 wprowadziła pojęcie betonu towarowego. Beton towarowy jest to beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę nie będącą wykonawcą.

Beton zwykły (beton towarowy) zgodnie z PN-EN 206-1:2003 produkowany jest w klasach:
(Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie dla próbek walcowych i sześciennych)

C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50,

oraz konsystencji (wg metody opadu stożka w mm):

S1 (od 10 do 40), S2 (od 50 do 90), S3 (od 100 do 150), S4 (od 160 do 210), S5 (powyżej 220).

Norma PN-EN 206-1 definiuje 18 klas ekspozycji betonu na działanie środowiska w czasie jego pracy w konstrukcji. Poszczególnym klasom ekspozycji przyporządkowane są wymagania technologiczne dotyczące składu mieszanki i warunków wykonania betonu.
Tak więc, zamawiający beton zgodnie z PN-EN 206-1 powinien dostarczyć Producentowi Specyfikację ( końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących wykonania lub składu betonu).

Orientacyjny dobór konsystencji mieszanki betonowej:

Konsystencja

Sposoby zagęszczenia mieszanki i warunki formowania betonu

Wilgotna

Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone

Gęstoplastyczna

Mieszanki wibrowane lub ubijane ręczne, przekroje proste rzadko zbrojone

Plastyczna

Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje proste normalnie zbrojone lub przekroje złożone rzadko zbrojone

Półciekła

Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje złożone gęsto zbrojone

Ciekła

Mieszanki ręcznie sztychowane

Bardzo ciekła

Mieszanki samozagęszczalne

Betony posadzkowe produkowane przez Telwolt-Beton charakteryzują się niskim skurczem podczas twardnienia a także odpornością na wydzielanie się wody (tzw. bleeding) podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Do jego produkcji używane są cementy CEM II oraz CEM III. Jako kruszywo wykorzystywane są pozbawione zanieczyszczeń obcych i nie reaktywne alkalicznie kruszywa naturalne. Beton posadzkowy produkowany jest na bazie superplastyfikatorów pozwalających na odpowiednie upłynnienie mieszanki oraz jednoczesną redukcję w/c.
Wykonanie posadzki może odbywać się przy zastosowaniu zbrojenia rozproszonego (stalowego i/lub polipropylenowego) dozowanego bezpośrednio na wytwórni.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest zwiększanie ciekłości mieszanki betonowej dodawaniem wody – powoduje to zwiększenie wartości wskaźnika w/c i pogorszenie właściwości betonu.

Konsystencję należy regulować wprowadzeniem domieszek uplastyczniających lub upłynniających.

Pielęgnacja świeżych betonów:
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 ºC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze +15 ºC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.